Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

 

Spis treści:

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Polityka plików cookies

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, dalej „ZGKIM”, z siedzibą w Niemodlinie przy, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, utworzony z mocy uchwały Nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30.10.2007r., NIP: 9910408056, REGON: 160163206, tel. (+48) 774 606 423, e-mail: .
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres email: lub listownie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
 1. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”;
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. rejestracja obrazu (monitoring określony w ustawie o samorządzie gminnym) na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie ZGKIM, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 4. zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w zakresie stanu zdrowia w związku z rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 6. rekrutacja pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli dotyczy.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: przesłania lub wymiany korespondencji; zaproszenia do kontaktu biznesowego; wykonania umowy z wyznaczonymi przedstawicielami kontrahenta; rejestracji obrazu (monitoring określony w Kodeksie pracy) nad terenem ZGKIM oraz terenem wokół ZGKIM w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ZGKIM na szkodę; zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; zapewnienia funkcjonowania serwisu www.zgkimniemodlin.pl oraz gromadzenie logów serwera www.zgkimniemodlin.pl; tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Kategorie danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą: imię i nazwisko, nazwa stanowiska, nazwa, firma przedsiębiorcy, miejsce zatrudnienia, NIP, REGON, wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD), nr telefonu, adres email, nr fax, adres strony Internetowej.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi Administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej, dostawcy usług informatycznych, firmie hostingowej, operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek, bankom w zakresie realizacji płatności.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
 1. archiwalnym przez okres wymagany na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14 poz. 67) , chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 2. wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
 3. realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
 4. rejestracji obrazu (monitoring określony w ustawie o samorządzie gminnym) - nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu, 3 miesięcy od dnia nagrania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. rejestracji obrazu (monitoring określony w Kodeksie pracy) - przechowywany jest przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania z uwzględnieniem, że czas przechowywania uzależniony jest od liczby zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Najstarsze zarejestrowane zdarzenia są automatycznie nadpisywane nowymi zdarzeniami. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w poprzednim zdaniu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 6. przesłania lub wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 3 latach;
 7. rekrutacji – do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania wyrażonej zgody;
 8. gromadzenia logów serwera www.zgkimniemodlin.pl – przez okres 3 miesięcy;
 9. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także:
 1. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
 4. Źródłem pochodzenia danych osobowych, gdy ma to zastosowanie, są: kontrahenci, którzy zawarli umowy i wskazali osoby do ich realizacji i/lub publicznie dostępne strony Internecie, rejestry, branżowe spisy firm.
 5. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Polityka plików cookies
 1. Administratorem danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, dalej „ZGKIM”, z siedzibą w Niemodlinie przy, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, utworzony z mocy uchwały Nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30.10.2007r., NIP: 9910408056, REGON: 160163206, tel. (+48) 774 606 423, e-mail: .
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres email: lub listownie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w Rozdziale I.
 4. Plik cooki (tzw. ciasteczko) to mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądaną stronę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, określony czas przechowywania ich na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika oraz unikalny identyfikator.  
 5. Strona www.zgkimniemodlin.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach:
 1. funkcjonalnych,
 2. statystycznych,
 3. reklamowych.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 3. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 4. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.
 5. Użytkownik strony może w każdym czasie ustawić w przeglądarce internetowej poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.
 6. Warunki przechowywania lub odczytywania plików cookie można zmienić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

 

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2021 rok i zastępuje poprzednią Politykę prywatności.  

 

Wersja XML